Travay Fondasyon Limyè Lavi chita sou senk (5) gwo domèn:

Bati Relasyon ak Kominote a

Akonpayman Òganizasyonèl

Edikasyon Bon Kalite Pou Tout Moun

Pwoteksyon ak Defans Dwa Timoun

Akonpayman Agwo-Ekonomik

Limyè Lavi aktif nan tout domèn sa yo pou ede kominote yo ògmante kapasite yo epi diminye/elimine ris pou timoun yo antre nan sistem restavèk la kote yo rete kay moun epi travay nan domestisite.