Vizyon ak Misyon Nou

Vizyon Limyè Lavi:   Limyè Lavi se yon Fondasyon kretyen k ap travay pou chanje kondisyon lavi moun nan kominote defavorize yo.

Misyon Limyè Lavi:  Travay nan tèt kole ak lòt òganizasyon pou pèmèt moun nan kominote defavorize yo kiltive yon kalite edikasyon ak eksperyans ki chita sou respè ak diyite e ki mennen nan otonomi.